top of page

algemene

voorwaarden

Maatschappelijke benaming

De advocaten van CEPA Advocaten oefenen het beroep van advocaat uit binnen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CEPA Advocaten, een groepering in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen van advocaten.

 

De zetel van het kantoor is gevestigd te 9300 Aalst, Pontstraat 6 bus 11. Het ondernemingsnummer (BTW-nummer) van het kantoor is (BE) 0695.839.002.

Contactgegevens

Adres:

Pontstraat 6 bus 11

9300 Aalst

tel: 053 40 02 90

fax: 053 42 88 30
info@cepa-advocaten.be

rekening BE12 3631 7460 5292

derdenrekening BE51 6304 1508 2762

Balie

Elk van de advocaten van CEPA Advocaten is ingeschreven aan de balie van Dendermonde. Als advocaten ingeschreven aan de balie van Dendermonde zijn de advocaten van CEPA Advocaten onderworpen aan het reglement van de Orde van Vlaamse Balies en de Nationale Orde, alsook aan de reglementen van de eigen balie.

Aansprakelijkheid

Elk van de advocaten van CEPA Advocaten is via de Orde van Vlaamse Balies verzekerd voor een bedrag van 2.500.000 EUR.

 

Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering onder de betrokken polis zou plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van elk van de advocaten van CEPA Advocaten beperkt tot het door CEPA Advocaten in rekening gebrachte honorarium met een maximum van 25.000 EUR.

 

De aansprakelijkheidsverzekeraars zijn nv Amlin Europe (B) KBO 0416056358, Zurich Insurance plc en nv KBC Verzekeringen.

 

De waarborg is van toepassing op de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld, voor activiteiten die de verzekerden uitvoeren vanuit hun in België gevestigd kantoor en onder voorbehoud van de in de polis gemaakte verduidelijkingen. Zijn echter niet verzekerd de eisen die tegen de verzekerden ingesteld worden in de VS of Canada, of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de VS of Canada.

Klachten

Indien u een klacht heeft over uw dossier of de advocaat die uw dossier behandelt, vragen wij u om dit in eerste instantie te bespreken met de advocaat in kwestie. Indien u vindt dat deze drempel te groot is of het gevoel hebt dat u niet gehoord wordt, kan u contact opnemen met een van de zaakvoerders.

 

We zijn onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be alsook aan de reglementen van de balie die geraadpleegd kunnen worden op www.baliedendermonde.be

 

Voor ereloongeschillen bestaat een buitengerechtelijke geschillenregeling via de balie van Dendermonde:

Balie secretariaat

Justitieplein 1

9200 DENDERMONDE


Voor tuchtzaken is de stafhouder bevoegd:
Stafhouder balie Dendermonde
Gerechtsgebouw
Justitieplein 1
9200 Dendermonde

Aanpak

CEPA Advocaten biedt zowel de bedrijfswereld als de particulier een kwalitatief hoogstaand en correct antwoord op alle juridische problemen.

 

Het kantoor behandelt een ruime waaier aan zaken binnen alle takken van het recht op een transparante, efficiënte en nauwkeurige manier.

De specifieke kennis van elk der advocaten en de nauwe samenwerking tussen de advocaten maakt een geïntegreerde aanpak van multidisciplinaire dossiers perfect mogelijk.

CEPA Advocaten biedt haar klanten indien mogelijk de keuze tussen prestaties aan een forfaitair bedrag dan wel aan een uurtarief.

Kosten en erelonen

Niet-betaling van facturen

Bij niet-betaling van een factuur of kostennota op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest verschuldigd gelijk aan 10% op jaarbasis evenals een forfaitaire schadevergoeding van 15% met een minimum van  € 75,00.

 

Bij betwistingen, van welke aard ook, zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen / Gent, afdeling Dendermonde bevoegd en desgevallend de Vredegerechten van Aalst.

Privacybeleid

General Data Protection Regulation/Algemene Verordening Gegevensbescherming


Met ingang van 25 mei 2018 gelden er nieuwe regels inzake de verwerking van gegevens van natuurlijke personen. De regelgeving werd opgelegd vanuit Europa en heeft als doel de bescherming van persoonlijke data van de Europese burger.


CEPA Advocaten stelt alles in het werk om te voldoen aan de regelgeving rekening houdend met de omvang van het kantoor. Voor vragen desbetreffend kan u contact opnemen via e-mail info@cepa-advocaten.be.

bottom of page