top of page

Minstens even belangrijk als een kwalitatief hoogstaande dienstverlening zijn duidelijke afspraken over de kosten en erelonen. De relatie tussen cliënt en advocaat is een vertrouwensrelatie. Transparantie met betrekking tot de kosten is daarbij essentieel. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Onze facturen bestaan uit verschillende onderdelen: het ereloon, de kosten en de onvermijdelijke btw.

tarieven

Ereloon

Voor het ereloon heeft u 2 mogelijkheden: werken op basis van een vooraf overeengekomen uurtarief of werken via forfaits. In het tweede geval maken we een offerte op.

 

Bij de eerste consultatie bespreekt de behandelende advocaat met u de manier waarop de kosten en erelonen worden aangerekend en tracht hij de concrete afspraken vast te leggen in een schriftelijke overeenkomst.

 

Voor deze eerste consultatie (max. 45 minuten) betaalt u een forfait van 75 EUR (incl. btw).

 

De behandelende advocaat informeert u stipt over het verloop van het dossier en over nieuwe ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de uiteindelijke afrekening van erelonen en kosten, en rekent tijdig voorschotten aan in de vorm van provisienota’s. Dat is tevens een deontologische verplichting.

 

Voor zoveel als nodig vormt dergelijke aanvraag tot provisie een bestelbon zoals vermeld in artikel XIV.55 van het Wetboek Economisch Recht. Hij zal hierbij zo veel mogelijk een overeenstemming betrachten met de tot dan toe gemaakte kosten en uitgevoerde prestaties. Op deze wijze is het mogelijk het verloop van de kosten en erelonen tijdens de behandeling van de zaak op te volgen en te evalueren, en de betaling te spreiden.

 

Bij het afsluiten van het dossier bezorgt de behandelende advocaat u een staat van onkosten en erelonen. Mocht u bij het ontvangen van deze eindstaat vragen of opmerkingen hebben, aarzel dan niet om de behandelende advocaat te contacteren. Hij/zij zal u graag de nodige uitleg verschaffen.

 

Het standaard uurtarief bedraagt 135 EUR (excl. btw) maar kan variëren afhankelijk van volgende factoren:

  • het belang van de zaak

  • het spoedeisend karakter van de zaak

  • de moeilijkheidsgraad van de zaak

  • de ervaring van de advocaat in de materie

  • het behaalde resultaat

  • de draagkracht van de cliënt

Kosten

De kosten zijn de door ons ten behoeve van de zaak gedane uitgaven. Deze kosten omvatten de vaste kosten, die niet rechtstreeks in verband staan met het dossier, en de variabele kosten die specifiek in een bepaald dossier gemaakt worden.

 

De kosten worden nauwgezet en gedetailleerd bijgehouden en geregistreerd.

 

1. De variabele kosten

 

Wij rekenen een kilometervergoeding van 0,65 EUR / kilometer aan.

 

De voorgeschoten procedurekosten en andere uitgaven worden doorgerekend aan de werkelijke kost (vb. dagvaardingskosten).

 

2. De vaste kosten ​

 

Voor de overige kosten zoals brieven, faxen, e-mails, dactylografie, … rekenen wij een forfait van 30% van het gefactureerde ereloon aan. Het bijhouden van die kosten per dossier vraagt immers veel tijd en energie, die wij liever investeren in uw dossier.

Btw

Vanaf 1 januari 2014 zijn de prestaties van advocaten aan de btw onderworpen.

 

Advocaten moeten sindsdien 21% btw rekenen op hun erelonen en kosten, en dit  zowel aan ondernemingen als aan particulieren.

Incasso

Debiteurenbeheer en het opvolgen van de betaling van uw facturen zijn een absolute noodzaak voor elke ondernemer. Te veel openstaande facturen leidt tot destabilisering van uw bedrijf en kan financiële problemen veroorzaken.

 

Als u uw debiteurenbeheer aan ons uitbesteedt kunt u rekenen op opvolging van A tot Z en blijft u stipt op de hoogte van het verloop van uw dossiers.

 

Wij kijken bovendien bij het begin van onze samenwerking uw algemene voorwaarden na en passen deze aan waar nodig (o.a. aanpassen of toevoegen van een interesten- en schadebeding).

 

Voor de invordering van facturen maken wij in het kader van een vaste samenwerking – ongeacht de duurtijd van de invordering – afspraken waarbij het ons streefdoel is dat u de hoofdsom van de factuur ontvangt. Als de factuur niet kan worden ingevorderd omdat de debiteur bv. failliet gaat rekenen wij een zéér beperkt ereloon voor onze tussenkomst. Voor concrete afspraken hieromtrent kan u contact opnemen met Mr. Van Der Eecken of Mr. Wesemael.  

bottom of page