top of page

vakgebieden

Personen- en familierecht

Onze expertise strekt zich uit over volgende domeinen: huwelijk (huwelijkscontract, echtscheiding, voorlopige maatregelen, ...) ; wettelijk of feitelijk samenwonen ; verblijfsregeling van kinderen ; onderhoudsgeld (persoonlijk of voor de kinderen) ; schenking en handgift ; erfeniskwesties ; successieplanning ; vereffening-verdeling (na overlijden, na echtscheiding, na beëindiging wettelijke/feitelijke samenwoning) ; afstamming ; adoptie ; gedwongen opname ; ... 

 

Heeft u een familiaal of ander persoonsgerelateerd probleem, dan kunt u dus zeker bij ons terecht.

Bouwrecht

De tienjarige aansprakelijkheid (art. 1792 BW), de Wet Breyne, zichtbare en verborgen gebreken, voorlopige en definitieve oplevering, sleutel-op-de-deur, de driehoeksverhouding bouwheer-aannemer-architect, deskundig onderzoek of expertise, erfdienstbaarheden, zakelijke rechten, betwiste facturen, minnelijke en gerechtelijke expertises, omgevingsvergunning, ...

 

Het bouwrecht omvat zoveel aspecten en specifieke rechtsregels dat we dit niet gewoon onder het contracten- en verbintenissenrecht klasseren.

 

Wij zijn specialisten ter zake en kunnen u zowel proactief d.m.v. gefundeerd advies als bij een procedure bijstaan. 

Contracten en verbintenissen

De slogan van de Orde van Vlaamse Balies “Een advocaat, beter vroeg dan laat” is voor contracten, overeenkomsten of verbintenissen een waarheid als een koe. 

 

Nog al te vaak worden wij echter geraadpleegd nadat de overeenkomst gesloten is en wordt onze rol gereduceerd tot het beperken van de schade in plaats van ze te voorkomen.

 

Een goed contract is maatwerk, afgestemd op de concrete situatie. Het is dus aangewezen daarop niet te besparen en u te laten bijstaan door specialisten, die hun praktijkervaring kunnen verwerken in uw overeenkomst. Wij helpen u bij het opstellen en nazicht van overeenkomsten.

 

Bij ons kunt u terecht voor: aannemingsovereenkomsten (van werken of diensten) ; huurovereenkomsten (woninghuur, handelshuur en huur naar gemeen recht) ; koop-verkoopovereenkomsten (onroerende en roerende goederen) ; erfpacht ; pacht ; opstal ; bezetting ter bede ; makelaarsovereenkomsten (vastgoed) ; lastgeving ; EOT ; schenkingen ; uiterste wilsbeschikkingen ; algemene factuur,- aankoop- of verkoopvoorwaarden ; handelsdistributie-overeenkomsten (handelsagentuur, concessie, franchising, handelsvertegenwoordiging, ...) ; leningovereenkomsten (bruik- en verbruikleen) ; leasing ; overname-overeenkomsten (overname vennootschap, handelsfonds- of zaak, ...) ; aandeelhoudersovereenkomsten ; samenwerkings-overeenkomsten ; verzekeringen ; kwijtschelding ; arbeids-overeenkomsten​, ...

Incasso: invorderen van facturen

Voor het invorderen van facturen kan u onder meer terecht bij advocaten, gerechtsdeurwaarders of incassobureaus. Maar enkel wij als advocaten kunnen uw belangen verdedigen voor de rechtbank of  bijvoorbeeld reeds in een vroeg stadium bewarend beslag laten leggen. Bovendien werken wij met een derdenrekening waarop controle wordt uitgeoefend door de Orde van Advocaten en stuit een ingebrekestelling van een advocaat de verjaring van uw vordering. Niets dan voordelen.

Om ervoor te zorgen dat uw dossier consistent behandeld wordt, is het dus aangeraden om ons van in het begin te raadplegen.

Bemiddeling of mediation

Bevindt u zich in een conflict met een familielid, een aannemer of architect, uw werkgever, uw huisbaas of een buur? Dan kan bemiddeling een alternatief zijn om het geschil op te lossen. De bemiddelaar, als neutrale derde, zal in een strikt vertrouwelijke sfeer samen met u en de andere partij(en) een akkoord zoeken, dat aanvaardbaar is voor iedereen.

 

Rechtszaken leiden vaak tot een onherstelbare breuk. Bemiddeling is een meer constructieve en vreedzame oplossing.

 

De bemiddelaar werkt niet voor de ene of de andere partij, hij is meerzijdig partijdig. Hij helpt met andere woorden alle betrokken partijen gedurende het traject. Het principe is dan ook dat de kosten gelijkmatig verdeeld worden over de verschillende partijen.

 

Bemiddeling heeft enkele niet te onderschatten voordelen: Het is een gemeenschappelijk traject waar de mensen zich voor engageren. De kans dat de interpersoonlijke relaties, de handelsrelaties en vertrouwensband blijven bestaan is bijgevolg veel groter. Bovendien is het doorgaans veel goedkoper en sneller dan een procedure voor de rechtbank.

 

Bemiddeling is zeker mogelijk bij geschillen tussen familieleden, buren, huurder en verhuurder, bouwheer, architect en aannemer, werknemer en werkgever, mede-eigenaars, aandeelhouders, vennoten, … Twijfelt u of bemiddeling mogelijk is in uw concreet geval? Contacteer ons dan.

Collaboratief onderhandelen

Het voeren van collaboratieve onderhandelingen is één van de mogelijke methoden om tot een minnelijke oplossing te komen bij een geschil. Elke partij wordt bijgestaan door een collaboratieve advocaat, die daar speciaal voor is opgeleid. De advocaten stappen af van hun traditionele rol als tegenstander van de andere partij en proberen samen mét de partijen om in alle transparantie creatieve oplossingen te vinden en partijen tot een akkoord te brengen. Mr. Peter Van Der Eecken heeft als een van de eerste advocaten in Vlaanderen de tweeledige opleiding voltooid.

Ongevallen – verkeer – aansprakelijkheid - verzekeringen

Wij helpen u bij problemen met verzekeringsdekking of regres en verdedigen uw belangen, zowel strafrechtelijk als burgerrechtelijk, bij verkeersongevallen of verkeersovertredingen.

 

In het kader het aansprakelijkheidsrecht kan u rekenen op een integrale behandeling van uw schadedossier. Indien uw aansprakelijkheid in het gedrang is, voeren wij het gepaste verweer tegen schadeclaims. Als u zelf het slachtoffer bent, stellen wij de nodige vorderingen en begroten we uw schadeclaim.

 

Een opsomming is zelden volledig. Indien u andere problemen heeft kan u met ons contact opnemen. Wij bekijken steeds of we u zelf kunnen helpen of verwijzen u door naar een van onze geprefereerde partners.

Tips:

  • Vaak kan u beroep doen op uw verzekering rechtsbijstand. Dit betekent dat uw verzekeraar de kosten en erelonen van de advocaat voor zijn rekening neemt. Breng zeker kopie van uw verzekeringspolis mee bij de eerste consultatie.

  • Als de politie u oproept voor verhoor, overlegt u best vooraf met uw advocaat.

Strafrecht

Strafrecht is niet onze core business, maar ook hier beschikken we over de nodige ervaring om u gepast advies te geven. Neem met ons contact op en dan bekijken we of we uw probleem zelf kunnen behandelen of we u doorverwijzen naar een van onze geprefereerde partners.

Vervangingsdienst voor advocaten (loco)

Wij zijn gevestigd op wandelafstand van het Vredegerecht, de politierechtbank en de arbeidsrechtbank te Aalst. Wij verplaatsen ons ook op regelmatige basis naar de rechtbanken te Dendermonde en Gent. Advocaten die voor een vervanging op ons beroep wensen te doen kunnen, naast de gebruikelijke communicatiemiddelen (zie contact), voor dringende gevallen terecht op het gsm-nummer van Mr. Van Der Eecken of Mr. Wesemael.

 

Onze aansprakelijkheid is steeds beperkt tot de directe schade die rechtstreeks voortvloeit uit de toevertrouwde opdracht. De vergoeding kan nooit meer bedragen dan het bedrag van de dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar.


Wij werken aan volgende tarieven:

  • € 80 excl. btw voor een gewone vervanging (uitstel, verstek, neerleggen besluiten, neerleggen stukken, …). Bij meerdere dossiers wordt het eerste dossier aan € 80 excl. btw gerekend en de overige dossiers aan € 25 excl. btw.

  • € 100 per uur excl. btw voor pleitzaken, inzage dossier, opmaak van besluiten, opstellen advies, ...

  • Voor de kosten kan een forfait van 30% op de erelonen gerekend worden.

bottom of page