top of page

Privacyverklaring
CEPA Advocaten BV

Organisatie

CEPA Advocaten BV, KBO 0695.839.002, gevestigd te Pontstraat 6 bus 11, 9300 Aalst (hierna “CEPA Advocaten”), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Adres:

Pontstraat 6 bus 11

9300 Aalst

tel: +32 (0)53 40 02 90

www.cepa-advocaten.be

info@cepa-advocaten.be

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

CEPA Advocaten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij zorgen ervoor dat onze IT- en fysieke infrastructuur voldoen aan de normen en hebben een cyberverzekering.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@cepa-advocaten.be.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (gebeurlijk) verwerken:

 • Persoonlijke identificatiegegevens

 • Rijksregisternummer

 • Identificatiegegevens, andere dan het Rijksregisternummer, uitgegeven door de overheid

 • Elektronische identificatiegegevens

 • Persoonlijke bijzonderheden

 • Locatiegegevens

 • Financiële identificatiegegevens

 • Financiële middelen

 • Schulden, uitgaven

 • Solvabiliteit

 • Financiële hulp

 • Bijzonderheden betreffende de verzekeringen

 • Bijzonderheden betreffende het pensioen

 • Financiële transacties

 • Compensatie

 • Beroepsactiviteiten

 • Overeenkomsten en schikkingen

 • Vergunningen

 • Immigrantenstatuut

 • Bezittingen

 • Huwelijk of huidige vorm van samenleven

 • Maritaal overzicht

 • Bijzonderheden betreffende de andere familie– of gezinsleden

 • Gerechtelijke gegevens betreffende verdenkingen

 • Gerechtelijke gegevens betreffende veroordelingen en straffen

 • Gerechtelijke gegevens betreffende gerechtelijke maatregelen

 • Gerechtelijke gegevens betreffende administratieve sancties

 • Gerechtelijke gegevens betreffende DNA-gegevens

 • Huurgegevens

 • Verhuurgegevens

 • Woningkenmerken

 • Gegevens betreffende de psychische gezondheid

 • Gegevens betreffende risicosituaties en risicogedragingen

 • Huidige betrekking

 • Aanwerving

 • Beëindiging van de betrekking

 • Loopbaan

 • Aanwezigheid en discipline

 • Bedrijfsgeneeskunde

 • Loon

 • Activa die een personeelslid bezit

 • Organisatie van het werk

 • Evaluatie

 • Vorming tot de functie

 • Beveiliging

 • Gebruik informaticamiddelen

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

CEPA Advocaten verwerkt gebeurlijk, doch niet op grote schaal, de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

 • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken: CEPA Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op CEPA Advocaten rust;

 • Ter behartiging van de vitale belangen van u of van een andere natuurlijke persoon;

 • Om te bemiddelen tussen u en een andere partij;

 • Voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat (gebeurlijk) aan CEPA Advocaten is opgedragen;

 • Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van CEPA Advocaten of van derden;

 • Het afhandelen van uw (gebeurlijke) betalingen;

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening of een andere overeenkomst; tussen u en ons uit te kunnen voeren;

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;

 

We verzamelen uw gegevens via volgende kanalen:

 • Wanneer u zich identificeert als contactpersoon voor onze diensten in het kader van een samenwerking of het beheer van een dossier;

 • Wanneer u bij ons werkzaam bent of geweest bent;

 • Wanneer u onze (potentiële) leverancier bent of werkzaam bent voor onze (potentiële) leverancier;

 • Wanneer u op een advocatenlijst staat;

 • Wanneer u ons hebt geraadpleegd of bij ons een dossier hebt geopend;

 • Wanneer u zich bij onze diensten identificeert als procespartij om de diensten te benutten die voortvloeien uit onze juridische opdracht;

 • Wanneer uw gegevens voorkomen in een database, die wij in het kader van onze dienstverlening als advocaat raadplegen.

 • Op uw initiatief door elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee u als betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling de u betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt, in het bijzonder per e-mail, sms, mondeling per telefoon, tijdens een bezoek of op een andere manier;

 • Wanneer uw gegevens openbaar worden gemaakt of wanneer u ze zelf openbaar heeft gemaakt op de openbare/sociale media, in het bijzonder de professionele media (zoals Facebook, LinkedIn).

 

De verwerking van uw gegevens kan ook nodig zijn om onze contractuele of precontractuele verplichtingen tegenover u na te komen. In deze gevallen zorgen de verwerkingen voor:

 • Het beheer van de diensten die wij leveren;

 • De facturatie;

 • Het antwoord op uw specifieke verzoeken.

Geautomatiseerde besluitvorming

CEPA Advocaten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Delen van persoonsgegevens met derden

CEPA Advocaten verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen en bevoegdheden of de overeenkomst met u. Met name kunnen wij uw persoonsgegevens verstrekken aan:

 

 • Werknemers, advocaat-stagiair(e)s, advocaten en vennoten van of verbonden met CEPA Advocaten, voor zover zij uw persoonsgegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun functie;

 • De ordes van advocaten, in het kader van onze deontologische of wettelijke verplichtingen;

 • Rechtbanken, advocaten buiten CEPA Advocaten, deurwaarders, notarissen, gerechtelijk deskundigen en andere gerechtelijke actoren voor zover nodig voor de behandeling van een dossier of de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;

 • Onderaannemers die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken (verwerkers);

 • Onafhankelijke consultants zover nodig voor de organisatie van CEPA Advocaten, de behandeling van een dossier of de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;

 • Gerechtelijke-, politionele of administratieve autoriteiten, wanneer de wet ons dat oplegt of zover nodig voor de behandeling van een dossier of de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;

 • Verzekeraars juridische bijstand wanneer onze diensten gedekt zijn door een polis juridische bijstand;

 

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor een gedegen beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. CEPA Advocaten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

CEPA Advocaten gebruikt alleen technische en functionele cookies, die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt.

Met name maken wij gebruik van volgende cookies:

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door CEPA Advocaten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde, organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@cepa-advocaten.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u werd gestuurd, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de niet-essentiële elementen zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

CEPA Advocaten houdt eraan zo snel mogelijk te reageren, maar binnen de dertig dagen, op uw verzoek.

U dient wel voor ogen te houden dat CEPA Advocaten gebeurlijk niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging. Dit omwille van onze wettelijke verplichtingen, redenen van algemeen belang (bewaren, statistische analyse, wetenschappelijk of historisch onderzoek), voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie.U vindt uw verschillende rechten en de uitzonderingen vanaf artikel 13 Algemene Verordening Gegevensbescherming.

CEPA Advocaten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

contact@apd-gba.be

Versie 10 maart 2021

bottom of page