pro deo

Juridische bijstand is een fundamenteel recht dat gewaarborgd wordt in de grondwet en het EVRM. Niet iedereen heeft voldoende inkomsten om een raadsman te betalen. Daarom bestaat het systeem van juridische bijstand, het zgn. pro deo-systeem.

Engagement is één van onze kernwaarden. Wij engageren ons dan ook om jaarlijks een aantal pro deo-dossiers te behandelen en dit na goedkeuring van uw dossier door het Bureau voor Juridische Bijstand (BJB).

Deze juridische bijstand is geheel of gedeeltelijk kosteloos. Bij volledige kosteloosheid worden wij integraal vergoed door de FOD Justitie. Bij gedeeltelijke kosteloosheid dient u zelf een bedrag tussen € 25 en € 125 te betalen. Dat bedrag wordt bepaald door het BJB. De overige kosten worden gedragen door de FOD Justitie.

Forfaitaire bijdrage

Tot voor kort moest u een forfaitaire bijdrage betalen, ongeacht of de juridische bijstand geheel of gedeeltelijk kosteloos was.

 

Deze bijdrage bedroeg:

  • 20 euro per aanstelling

  • 30 euro per aanleg voor elke gerechtelijke procedure

In een recent arrest met nr. 77/2018 oordeelde het Grondwettelijk Hof evenwel dat deze forfaitaire bijdragen een schending uitmaken van het standstill-principe zoals vervat in art. 23 van de Grondwet. Dat betekent dat geen forfaitaire bijdrage meer verschuldigd is.

Als u geheel kosteloze juridische bijstand geniet, hoeft u dus ook effectief niets te betalen. 

Inkomensgrenzen

(cijfers geldig op 1 september 2017) 

Alleenstaand

volledige kosteloosheid: max. € 994 netto/maand

gedeeltelijke kosteloosheid: tussen € 994 en € 1.276 netto/maand 


Gehuwd, samenwonend of alleenstaand met persoon ten laste

volledige kosteloosheid max. € 1.276 netto/maand (= gezinsinkomen) + € 178,54 pp ten laste

  • 1 persoon = € 1.454,54

  • 2 personen = € 1.633,08

  • 3 personen = € 1.811,62

 

gedeeltelijke kosteloosheid tussen € 1.276 en € 1.556 netto/maand (= gezinsinkomen) + € 178,54 pp ten laste

  • 1 persoon = max € 1.734,54

  • 2 personen = max € 1.913,08

  • 3 personen = max € 2.091,62

info@cepa-advocaten.be

Pontstraat 6 bus 11, 9300 Aalst

tel.: 053 40 02 90

fax: 053 42 88 30

© 2018 CEPA advocaten

design www.hanstemmerman.be